Pizzeria Fortuna j.d.o.o.
Jeduševac 17, Jeduševac

OIB: 38079284057

Direktor: Renata Bašić
Rješenje MB 05960789

 

Pravila privatnosti

 

GDPR – PRAVILA PRIVATNOSTI

OPĆE ODREDBE I PROMJENE

Pizzeria Fortuna j.d.o.o., Jeduševac 17, Jeduševac, OIB:38079284057 (u daljnjem tekstu: Pizzeria Fortuna) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima Pizzeria Fortuna pristupa putem kontakt obrasca odnosno pojedinih usluga Pizzerije Fortuna, a, posredstvom kojih je Pizzeriji Fortuna omogućen pristup osobnim podacima. Nadalje, Pizzeria Fortuna obvezuje svoje zaposlenike da se pridržavaju navedenih odredbi.

Obujam usluga koje nudi Pizzeria Fortuna je u stalnom razvoju te stoga bilo koje promjene okolnosti koje se mogu dogoditi, mogu izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Primjenjivat će se izjava o privatnosti podataka prema posljednjim izmjenama kako je objavljena na Internet stranici https://pizzafortuna.eu. Izmjene ove izjave o privatnosti i zaštiti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenoj stranici. Korisnike se upućuje da povremeno provjere promjene ovog dokumenta.

PRIVOLA KORISNIKA I ODUSTANAK

Pizzeria Fortuna prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Pizzerije Fortuna, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Pizzeria Fortuna. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

KOJA VRSTA PODATAKA SE PRIKUPLJA?

U načelu, Pizzeria Fortuna prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Pizzerije Fortuna (Internet stranica) i komuniciraju s Pizzerijom Fortuna. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili na drugi način dok koriste usluge Pizzerije Fortuna (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
 • Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili pritiskom tipkovnice na Internet stranici),
 • Osobni podaci koje generira Pizzeria Fortuna ili treće osobe (primjerice lozinke),
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).
SVRHA OBRADE PODATAKA KOJA SE DEŠAVA:

Pizzeria Fortuna može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi Pizzeria Fortuna,
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Pizzeria Fortuna nudi,
 • Dizajna i razvoja spektra usluga koje nudi Pizzeria Fortuna,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Pizzerije Fortuna, te njenih pružatelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvrši Pizzeria Fortuna, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Pizzerije Fortuna ili u kojima Pizzeria Fortuna sudjeluje.

 

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

PROSLJEĐUJU LI SE NEKI PODACI TREĆIM STRANAMA?

Uz dolje navedene iznimke, Pizzeria Fortuna načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

Pizzeria Fortuna može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Pizzerije Fortuna (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Pizzeria Fortuna će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurala da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Pizzeria Fortuna ovlaštena da ih obrađuje;
Pizzeria Fortuna može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njen korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Pizzeria Fortuna izričito obavijestila korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Pizzeria Fortuna ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Pizzeriji Fortuna; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
Pizzeria Fortuna može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, Pizzeria Fortuna može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici Pizzerije Fortuna i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Pizzeria Fortuna j.d.o.o. i povezanim društvima.

GDJE I KAKO SE ČUVAJU PODACI?

Pizzeria Fortuna obrađuje sve sakupljene podatke u Hrvatskoj i čuva ih u sustavima u Hrvatskoj.

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Pizzeria Fortuna će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Nakon proteka svrhe za koju su prikupljani, osobni podaci će se izbrisati.

BROŠURE, KOMERCIJALNA KOMUNIKACIJA

U svezi s uslugama koje nudi Pizzeria Fortuna, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri Pizzerijo Fortuna. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Pizzeriju Fortuna u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

PITANJA I PRIJEDLOZI, ZAHTJEVI ZA INFORMACIJAMA, ISPRAVKAMA ILI BRISANJIMA

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano na poštansku adresu: Renata Bašić, Jeduševac 17, Jeduševac. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano na poštansku adresu: Renata Bašić, Jeduševac 17, Jeduševac. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:


+385 99 750 0093
Pizzeria Fortuna j.d.o.o.
Jeduševac 17, Jeduševac
Direktor: Renata Bašić